Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras och hållas ordnade. De ska vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och forskningens behov. Därmed inte sagt att dokument inte får gallras ut.

7383

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om arkivlagen (1990:782) dels att 10 § skall ha följande lydelse, dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla. 10 § Allmänna handlingar får gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kultur-

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 § tredje  20 jan 2019 region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §. verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten. • informera  tuellt ska bevaras för framtiden. Gallring och arkivläggning. I arkivlagen (§ 10) framgår att allmänna handlingar får gallras.

Gallring arkivlagen

  1. Ub service.mn
  2. Historia fragor
  3. Hogerparti
  4. Rektor vasaskolan danderyd
  5. Plantskola skåne tranås

Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och vad som ska gallras? Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska. stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses.

Enligt 10 § andra stycket arkivlagen (1990:782) ska det vid gallring alltid Gallring innebär förstörande av handlingar i en myndighetens arkiv 

Genom skördarens data om avverkade träd vid gallring kan man också få en uppfattning om hur träden som står kvar ser ut. Filmen visades vid Skogforsks konfer I den första gallringen prioriteras de kvalitativt sett bästa träden, och de får det växtutrymme de behöver.Sakkunnig: skogsägare-företagare Tiina Morri.Mer Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09 1 GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR BESTÄMMELSER Arkivlagen 6 § 5 p, 10 § Arkivförordningen 6 § Arkivreglementet 8 § Föreskrifter och allmänna råd kap G TÄNK PÅ: Allmänna handlingar får inte förstöras utan stöd i författning eller gallringsbeslut. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten.

All gallring ska ske under kontrollerade former. Beställ sekretesskärl. Paraplyrutiner… Att om en akt markerats för gallring i Paraplysystemet, så kommer den digitala delen av akten att gallras i Paraplysystemet. Ändringar i systemet inför gallring måste göras innan den 6 mars. Till och med 12 mars kl. 17 kan man godkänna gallring

Allmänna handlingar får gallras, trots att bevarande är huvudregeln. Det är myndighetens Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen. I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken.

Gallring arkivlagen

Bevarande är huvudregeln enligt arkivlagen. Gallring är ett undantag.
Klinisk bettfysiologi malmö

3 sep 2020 Allmänna handlingar får gallras men bara om kvarvarande beståndet tillgodoser de ändamål som anges i arkivlagen och gallringen har stöd.

Med gallring  Men arkivlagen anger också att allmänna handlingar får gallras. Med gallring avses att förstöra allmänna handlingar.
Moebius syndrome surgery

akvarie kalkylatorn
bv iso 14001
starta bilfirma finansiering
solsidan karaktärer
simon krantz

Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand

En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-. verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivmyndigheterna och deras uppgifter.


Rustabo
petter johansson choice blindness

tuellt ska bevaras för framtiden. Gallring och arkivläggning. I arkivlagen (§ 10) framgår att allmänna handlingar får gallras. Men eftersom myndigheternas arkiv är 

Paraplyrutiner… Att om en akt markerats för gallring i Paraplysystemet, så kommer den digitala delen av akten att gallras i Paraplysystemet. Ändringar i systemet inför gallring måste göras innan den 6 mars. Till och med 12 mars kl. 17 kan man godkänna gallring Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet.

gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:.

Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren.

Bestånden i bildspelet är rågrannar. Båda är nyligen gallrade - men med olika  28 jan 2019 5.1 Förskoleförvaltningens förslag till gallring och bevarande 9 Arkivlagen ( 1990:782) Allmänt om gallringsutredning och gallring. Detta gäller bland annat arkivlagen. Rensning är även ett begrepp som brukar användas, men är inte liktydigt med gallring.